Akademia-III

Bu atölye çalışması tamamlanmıştır.

I. ATÖLYENİN ADI                               
AKADEMİA-III: Aristoteles Okumaları

II. ATÖLYENİN AMACI
Akademia-I ve Akademia-II atölyelerinin devamı niteliğinde olan bu atölye çalışmaları boyunca katılımcılarca birlikte Aristoteles’in Metafizik kitabındaki temel kavramların nasıl çözümlenebileceği üzerine kazanımlar sağlamak amaçlanmaktadır.

Söz konusu kitabın okunmasına ilişkin düzenleme ile bu düzenleme doğrultusunda ele alınacak olan temalar ile temel kavramlara ilişkin öngörülen atölye trafiği şu şekildedir:

1. HAFTA METNİ: Metafizik I. ve II. Kitap (Büyük Alpha ve Küçük Alpha)      
Arkhê’ye (ilk ilke) ilişkin ilk filozoflarca öne sürülenlerin değerlendirilmesi (I. Kitap) ve hakikat arayışında öncelikle dikkat edilmesi gereken hususlar (II. Kitap).

2. HAFTA METNİ: Metafizik III. Kitap (Beta)
İlk ilkelere yönelik soruşturmada ortaya çıkan 14 aporia (açmaz).

3. HAFTA METNİ: Metafizik IV. Kitap (Gamma)
İlk ilkelere yönelik bilimin (metafizik) konusu: varolan olmak bakımından varolan.

4. ve 5. HAFTA METNİ: Metafizik V. Kitap (Delta)
Arkhê (ilke), aition (motif-neden), stoikheion (yapıtaşı-öğe), physis (doğa), anankainon (kaçınılmaz-zorunlu), to on (varolan), aistheton (duyusal varolan) - noeton (düşünsel varolan), ousia (töz), tauton (aynı), antithesis (karşıtlık), proteron (öncel) hysteron (sonral), dynamis (olanak, güç), poson (nicelik), poion (nitelik), pros (ilişkili, bağıntılı), teleion (tam, eksiksiz, kusursuz), peras (sınır), katho (kendinde), diathesis (istidat), pathos (duygulanım), steresis (yoksunluk), ekhein (iyelik, maliklik), to ek tinos einai (bir şeyden oluşma, meydana gelme), metos (parça), holon (tüm), kolobon (hasarlı), genos (cins), pseudos (sahte-yanlış), symbebêkos (ilinek, araz)

6. HAFTA METNİ: Metafizik VI. Kitap (Epsilon)
Sınıflama (1-Episteme / 1-1-Praktike / 1-2-Poietike / 1-3-Theoretike / 1-3-1- Mathematike / 1-3-2- Pyhsike / 1-3-3-Theologike)

7. HAFTA METNİ: Metafizik VII. ve VIII. Kitap (Zeta ve Eta)
Ousia’nın (töz) neliğine ilişkin tartışma.

8. HAFTA METNİ: Metafizik IX. Kitap (Theta)
Üç varolma tarzı (dynamis, entelekheia, energeia)

9. HAFTA METNİ: Metafizik X. Kitap (Iota)
“Bir” ve “varolan” üzerine.

10. HAFTA METNİ: Metafizik XI. Kitap (Kappa)
Çeşitli özetler ve tartışmalar.

11. HAFTA METNİ: Metafizik XII. Kitap (Lambda)
Ousia’sı saf etkinlik olan asıl devindirici.

12. HAFTA METNİ: Metafizik XIII. ve XIV. Kitap (My ve Ny)
Matematik nesnelerine ilişkin.

 
III. ATÖLYENİN SÜRESİ
12 haftalık bir çalışmadan ibaret olan atölyenin aralarla birlikte 14-16 hafta sürmesi öngörülmektedir.

IV. ATÖLYE PERİYODU
Katılımcılar haftalık periyotlarda toplanacaktır. Toplanma gün ve saati katılım talepleri üzerine yapılan ön-toplantıda belirlenecektir. Söz konusu ön-toplantı Ekim ayı sonunda yapılacak olup haricen duyurulacaktır.

V. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDERLERİ
a. Atölye süresince okunması öngörülen kitapların ve metinlerin temini ile ilgili masraflar
b. Katılımcıların kullanmak zorunda oldukları bir takım kırtasiye materyallerinin masrafları
c. Atölye çalışmalarının tamamlanmasına müteakip katılımcılara verilecek olan “katılım belgesi”nin düzenlenmesi ve bastırılmasından doğan masraflar
d. Haftalık toplantılarda dernek merkezinin kullanımından kaynaklı (ikram vb) ikincil masraflar
e. Katılımcılar ve ilgililer için atölyenin içeriğine yönelik hazırlanacak hediyelik eşyaların hazırlanışı ve üretimine ilişkin masraflar-/

VI. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDER KAYNAĞI
Giderlerin a, b, c ve d bendinde yer alanlarının katılımcılar, e bendinde yer alanının ise dernek bütçesinden karşılanması öngörülmektedir.

VII. ATÖLYE KOORDİNATÖRLERİ
Ali Apaydın, Bahar Barlas-Çankaya

VIII. ATÖLYEYE KATILIM KOŞULLARI VE ATÖLYE ÇALIŞMASININ TEMEL İŞLEYİŞİ
1. Atölye çalışması en fazla 20 katılımcıya yöneliktir.
2. İlk toplantıda katılımcılar tarafından haftanın bir günü ve saati belirlenerek periyodik toplantı zamanları kararlaştırılacaktır.
3. Haftalık toplantılarda katılımcılar tarafından okuma metni üzerine tartışma ve değerlendirmeler yapılacaktır. Her bir toplantı ara dahil 2 saat dolaylarında sürecektir.
4. Atölyede yapılan değerlendirmeler kaleme alınarak www.layihalar.com sitesinde atölyenin adıyla yayımlanacaktır.
5. Tüm toplantıların başında bir oluşturucu seçilecek ve toplantının teknik yönetimini bu katılımcı belirleyecektir.
6. Atölye katılım belgeleri son toplantı gününde koordinatörlerce verilecektir.
7. Üç ve daha fazla toplantıda bulunmayan katılımcılara ilişkin katılım belgesi düzenlenmeyecektir.
8. 12 haftalık süreç boyunca katılımcılarca kararlaştırılmak üzere en az iki en fazla dört kez birer haftalık aralar verilecektir. 
9. Katılımcılar arasındaki haberleşme ağı e-posta ve/veya sosyal medya üzerinden koordinatörlerce düzenlenecektir.

FKSD bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ücretsizdir.

Atölyeye katılım taleplerinizi en geç 20 Ekim’e kadar felsefekultursanat@gmail.com e-posta adresimiz üzerinden ya da facebook hesabımız aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz. 

Bu atölye çalışması tamamlanmıştır.
 
Saygılarımızla,
FKSD Yönetim Kurulu
30.09.2015
web tasarım ankara Arama Motoru Optimizasyonu