Akademia I ve II

I. ATÖLYENİN ADI                               


AKADEMİA ATÖLYESİ-1-2-3-4


II. ATÖLYENİN AMACI


Atölye çalışmaları boyunca katılımcılar üzerinde felsefi bir metnin nasıl okunabileceği ve nasıl çözümlenebileceği üzerine kazanımlar sağlamak amaçlanmaktadır.


III. ATÖLYENİN SÜRESİ


Atölye çalışmaları 8 haftalık genel periyotlar şeklinde toplam 32 hafta sürecektir.


IV. ATÖLYE PERİYODU


Katılımcılar haftalık periyotlarda toplanacaktır.


V. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDERLERİ


a. Atölye süresince okunması öngörülen kitapların ve metinlerin temini ile ilgili masraflar-/

b. Katılımcıların kullanmak zorunda oldukları bir takım kırtasiye materyallerinin masrafları-/

c. Atölye çalışmalarının tamamlanmasına müteakip katılımcılara verilecek olan “katılım belgesi”nin düzenlenmesi ve bastırılmasından doğan masraflar-/

d. Haftalık toplantılarda dernek merkezinin kullanımından kaynaklı (ikram vb) ikincil masraflar-/

e. Katılımcılar ve ilgililer için atölyenin içeriğine yönelik hazırlanacak hediyelik eşyaların hazırlanışı ve üretimine ilişkin masraflar-/


VI. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDER KAYNAĞI


Giderlerin a, b, c ve bendinde yer alanlarının katılımcılar, bendinde yer alanının ise dernek bütçesinden karşılanması öngörülmektedir.


VII. ATÖLYE KOORDİNATÖRLERİ


İREM SEZGİN, ÖZGE ÇİFÇİ, ALİ APAYDIN


VIII. ATÖLYENİN TANITIMI


1. TEKNİK BİLGİLER


1.1. Atölye çalışması en fazla 20 katılımcıya yöneliktir.


1.2. Katılımcılar tarafından esas olarak her hafta bir metin okunacaktır.


1.3. İlk toplantıda katılımcılar tarafından haftanın bir günü ve saati belirlenerek periyodik toplantı zamanları kararlaştırılacaktır.


1.4. Haftalık toplantılarda katılımcılar tarafından ortak okumalar üzerine tartışma ve değerlendirmeler yapılacaktır.


1.5. Program sonunda (ara sonlar ve nihai son) yapılan değerlendirmeler katılımcılar tarafından kaleme alınarak www.layihalar.com sitesinde ortak imzayla yayımlanacaktır.


1.6. Ara sonlar ve nihai son dönemlerinde yapılan okumalara ilişkin çalışmaları olan akademisyenler ve/veya ilgililer davet edilerek seminerler düzenlenecektir. Seminerler katılımcılar dışındaki ilgililere de açık olacaktır.


1.7. Genel konsept ve yapılan okumaların konseptine yönelik hediyelik eşyalar üretilecektir.


2. OKUMA METİNLERİ


2.1. Atölye süresince şu metinler okunacaktır:  


AKADEMİA-1- BAŞLANGIÇ/TANIŞMA METİNLERİ


1. Hafta Metni FELSEFEYLE TANIŞMA METNİ, İLK FİLOZOFLAR
Jones, W.T.; Klasik Düşünce –Batı Felsefesi Tarihi Birinci Cilt, 2006, İstanbul, çev. Hakkı Hünler, Paradigma yay. sf. 1-63


2. Hafta Metni FELSEFENİN İNSAN YAŞAMINA GİRİŞİ, SOFİSTLER
Jones, W.T.; Klasik Düşünce –Batı Felsefesi Tarihi Birinci Cilt, 2006, İstanbul, çev. Hakkı Hünler, Paradigma yay. sf. 98-112


3. Hafta Metni DOĞAYI DOĞAYLA AÇIKLAMA, EX NİHİLO NİHİLİ (HİÇTEN HİÇBİR ŞEY ÇIKMAZ)
Jones, W.T.; Klasik Düşünce –Batı Felsefesi Tarihi Birinci Cilt, 2006, İstanbul, çev. Hakkı Hünler, Paradigma yay. sf. 113-162


4-5. Hafta Metni İLK FELSEFİ SİSTEM, İDEALAR TEORİSİ
Jones, W.T.; Klasik Düşünce –Batı Felsefesi Tarihi Birinci Cilt, 2006, İstanbul, çev. Hakkı Hünler, Paradigma yay. sf. 163-316


6-7-8. Hafta Metni İLK AKADEMİK YAZILAR, ARİSTOTELES
Jones, W.T.; Klasik Düşünce –Batı Felsefesi Tarihi Birinci Cilt, 2006, İstanbul, çev. Hakkı Hünler, Paradigma yay. sf. 317-460


AKADEMİA -2- PLATON’UN DİYALOGLARI: İLK FELSEFİ SİSTEM
(Azra Erhat, Filiz Öktem ve Furkan Akderin çevirileri tercih edilecektir.)


1-2. Hafta Metinleri SORU SORMAYI ÖĞRENMEK
Sokrates’in Savunması, Kriton, İon, Lakhes, Kharmides, Euthyphron, Lysis


3-4. Hafta Metinleri BİR TEORİ ÜRETMEK
Protagoras, Gorgias, Menon


5-6-7. Hafta Metinleri TEMELLENDİRMEK
Symposium, Phaidon, Theaetetos, Sofist, Timaios 


8. Hafta Metni ÖZELEŞTİRİ YAPABİLMEK
Parmenides


AKADEMİA-3 ARİSTOTELES OKUMALARI: İLK AKADEMİK METİNLER


8 HAFTALIK METİN

Metafizik: HAKİKATİ KAVRAMA YOLUNDA       


AKADEMİA-4 ARİSTOTELES OKUMALARI: İLK AKADEMİK METİNLER


4 HAFTALIK METİN
Retorik : ETKİLEYİCİLİK VE SAHİCİLİK


4 HAFTALIK METİN
Nikhomakhos'a Etik, Eudemos'a Etik: AHLAK VE MUTLULUK    


3. ORGANİZASYON VE TOPLANTI DİSİPLİNİ


3.1. Her toplantı öncesinde ilgili okuma metninin sunumu katılımcılar arasından bir önceki hafta belirlenen kişilerce yapılacaktır.


3.2. Tüm toplantıların başında bir oluşturucu seçilecek ve toplantının yönetimini bu katılımcı belirleyecektir.


3.3. Koordinatörler okuma metinlerinin ve gerekli kırtasiye materyallerinin tüm katılımcılar tarafından aynı anda temin edilmesini sağlayacaktır.


3.4. Yapılan metin okumaları üzerinden ulaşılan sonuçların katılımcılar tarafından yazıya aktarımı ve bu yazıların organize edilerek tek bir metne dönüştürülmesi ile oluşturulan bu metnin www.layihalar.comsitesinde yayımlanması işlemleri koordinatörler tarafından yapılacaktır.


3.5. Her 8 haftalık periyot sonunda “katılım belgesi”nin düzenlenmesi ve dağıtımını koordinatörler üstlenecektir.


3.6. Katılımcılar arasındaki haberleşme ağı e-posta ve/veya sosyal medya üzerinden koordinatörlerce düzenlenecektir.


3.7. Metinlerin okunma biçimi ve yöntemine ilişkin önerileri içeren bir sunum metni koordinatörlerce ilk toplantıda katılımcılara sunulacaktır.


3.8. AKADEMİA-1 atölyesine katılım talepleri 8-19 Ekim 2014 tarihlerinde alınacak olup, ön toplantı 20-26 Ekim 2014 haftasında belirlenecek günde yapılacaktır. Takip eden haftada atölye çalışmaları aktif olarak başlayacaktır. AKADEMİA-2-3-4 çalışmalarına ilişkin takvim bilgisi ilk çalışmanın bitimi sonrasında ayrıca belirlenecektir.

Not: Bu atölye çalışmaları tamamlanmış olup, atölyenin 4. ayağına ilişkin bilgiler için tıklayınız....

web tasarım ankara Arama Motoru Optimizasyonu